Page 76 - Max Weigel Industriebedarf + Arbeitsschutz
P. 76

 76
CoverStar® CS550 Chemieschutzoverall
PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6 EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1073-2:2002; EN 1149-1/95
  
 
   
 
 
  
CS500
CoverStar Plus® CS400 Chemieschutzoverall
PSA, Kategorie III
Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)
EN 14605; EN ISO 13982-1;
EN 13034; EN 1073-2:2002;
EN 14126:2003; EN 1149-1/95;
EN 369; ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9
 
 
 

  
 
 
Größe: VE:
Farbe

  

CoverChem® CC300 Chemieschutzoverall
Art.-Nr. CS550
Größe: VE:
Farbe

 
  
Art.-Nr. CS400
PSA, Kategorie III, Typ 3 (3B) + 4 + 5 + 6 EN 14605:2005+A1:2009;
EN 14605:2005+A1:2009;
EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002; EN 14126:2003; EN 1149-5;
EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
CC300
CoverChem Plus® CP300 Chemieschutzoverall
CPSA, Kategorie III
Typ 3 (3B) + 4 + 5 + 6
EN 14605:2005+A1:2009;
EN 14605:2005+A1:2009;
EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002; EN 14126:2003; EN 1149-5
  
    -  
  
   
 
 
  
 
  
 
Größe: VE:
Farbe


  
Art.-Nr. CC300
Größe: VE:
Farbe

 
  
Art.-Nr. CP300
Körperschutz
CS400
CP300

27.07.18 / Stünings Krefeld 21405 / Asatex
Körperschutz


   74   75   76   77   78